Választási közlemény

CSANÁDAPÁCAI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Pusztaföldvári Kirendeltsége

5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

Tel: 68/422-000, fax: 68/422-047 e-mail: jegyzo@csanadapaca.hu

 

 

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY I.

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október 13. napjára kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggésben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt adom ki:

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiban történő betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2019. október 11. napja 16.00 óra) a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

Szavazás

A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Pusztaföldváron megválasztható képviselők száma: 6 fő. (Érvényesen szavazni legalább 1., legfeljebb 6 képviselő-jelöltre lehet.) Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Szavazás átjelentkezéssel:

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell tartózkodási helyének címét.

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

 

A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani.

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell).

 

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

 

A jelöltállítás

 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

 

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett. Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását 183/2019. számú, 2019. július 30-án meghozott határozatában 2019. október 13. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján Pusztaföldvár településen a roma települési nemzetiségi önkormányzati választást tűzte ki. A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van mint a megválasztható képviselők száma. Az NVB határozata szerint Pusztaföldváron a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges – a roma nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő személy által adott – ajánlások száma 5, a megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3.

 

 A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben, aki ezáltal gyakorolhatja szavazójogát.

A nemzetiségi szavazókör (800. sz.) Pusztaföldváron: Községháza házasságkötő terem (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.)

A választási kampány

 

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

Nem folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-án

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.

2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be.

 

Szavazókörök Pusztaföldváron

 

Szavazókör megnevezése sorszámmal

Szavazóhelyiség címe

1.

Konyha

Szabadság tér 1.

2.

Újfalusi iskola

Dózsa György utca 25.

*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

 

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.pusztafoldvar.hu  portálon olvashatók.

 

A választással kapcsolatos tájékoztatást a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaföldvári Kirendeltségén (5919 Pusztaföldvár, Jókai utca 12.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben.

 

Pusztaföldvár, 2019. augusztus 26.                          

 

                                    Dr. Lipták Péter

                              Helyi Választási Iroda Vezetője

Fájl: