Pusztaföldvár település rendezési terv

TÁJÉKOZTATÁS és MEGHÍVÓ

 

Tisztelt pusztaföldváriak, tisztelt véleményező partnerek!

 

Pusztaföldvár Község Képviselő testülete a 101/2017. (VII. 17.) KT. sz. határozatában a 0121/6,0121/7, 0121/30, 0130/2 és a 0130/4 hrsz-ú területeket (Ravasz tanya) kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A fejlesztési cél: az adott területeken korszerű rendszerű, 22000 férőhelyes sertéstelep létesítése. Ez a Község érdekét is szolgálja, tekintettel arra, hogy a beruházással 15 fős munkahely létesül.

A 106/2017. (VIII. 7.) KT. sz. határozat döntött arról, hogy az előzőekben ismertetett fejlesztési cél megvalósíthatósága érdekében módosítja a község településrendezési tervét a 0141/1 hrsz-ú közlekedési út, a 0132/1 hrsz-ú út, a 0133/38 hrsz-ú csatorna, a 0132/4 hrsz út, a 0120/5 hrsz-ú csatorna és a közigazgatási határ által körbezárt területre.

A tervmódosítás célja a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok alapján védőterület kijelölése és a nagyüzemi mezőgazdasági terület (Gm jelű terület) körül védőerdő területének (Ev jelű terület) térbeli meghatározása. A tájékoztatás részét képező mellékelt térkép a Község szabályozási terve tervmódosításának tervezetét mutatja, a község érintett részén.

A teljes tervanyag megtekinthető a község honlapján: http://www.pusztafoldvar.hu/

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017 (VIII.23.) sz. önkormányzati rendeletünknek megfelelően a tervmódosítás véleményezhető.

Fentiek alapján várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, a pusztaföldvári székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a pusztaföldvári székhellyel bejegyzett civil szervezetek észrevételeit, javaslatait.

A tervjavaslat részletesebb megismerésére lakossági fórum lesz a tervező részvételével

2017. október 17-én 17 órakor a Művelődési Házban, melyre ezúton meghívom.

Az észrevételek, javaslatok közlésére a fórumon, illetve írásban 2017. október 25-ig van lehetőség a polgármesternek címezve papír alapon Pusztaföldvár Önkormányzatának postai címére (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi út 66.) küldve, vagy elektronikus levélben polghiv@pusztafoldvar.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Tájékoztatom, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a partnerségi és lakossági észrevételek ismeretében kerül sor a tervjavaslat tárgyalásos eljárással történő államigazgatási egyeztetésére, majd a képviselő-testületi megtárgyalásra. A képviselő-testület a tervjavaslatokra vonatkozó vélemények alapján dönt a tervjavaslat elfogadásáról.

 

Pusztaföldvár, 2017. október 2

                                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                Dr. Baranyi István

 

 

 

 

térképi melléklet a túloldalon

 

melléklet a tájékoztatóhoz

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

TERVJAVASLAT A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Fájl: