Hírek

Választási közlemény

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október 13. napjára kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggésben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt adom ki:

Fájl: 

Választási határozat

Csanádapácai Helyi Választási Iroda

5662. Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

E-mail:  jegyzo@csanadapaca.hu Fax: 06-68-520-201 Tel: 06-68-520-204

Szám: 375-2/2019. ikt. szám

                                                                                                   Tárgy:   2019. évben megválasztandó

                                                                                                                 képviselő-testület tagjai számának megállapítása

 

                                            HATÁROZAT

 

A Csanádapácai Helyi Választási Iroda Vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Pusztaföldvár Község Képviselő-testülete tagjainak számát 6 főben állapítja meg.

Jelen határozat ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül - azaz 2019. február 14-én 16 óráig - a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő Pusztaföldvár Község Helyi Választási Bizottságnál (Székhely: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.) A kifogás előterjesztésére nyitva áll határidő jogvesztő.

 

                                            INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja szerint, az 5.000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint Pusztaföldvár község lakosainak száma 2019. január 1. napján: 1654 fő.

Jelen határozatot a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében foglaltakon, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontján alapul.

A határozat elleni kifogás benyújtásának jogalapja a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208-212 §-a, valamint 307/P. § (1) bekezdés b) pontja.

Jelen határozatot a helyben szokásos módon - a település hirdetőtábláján és honlapján - közzétettem.


Pusztaföldvár, 2019. február 11.

dr. Lipták Péter
HVI vezető

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY I.

                                           CSANÁDAPÁCAI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

                                                     Pusztaföldvári Kirendeltsége

                                           5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

                         Tel: 68/422-000, fax: 68/422-047 e-mail: jegyzo@;csanadapaca.hu

 

 

                                         VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY I.

Csanádapácai Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október 13. napjára kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggésben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt adom ki:

                                                             Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiban történő betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2019. október 11. napja 16.00 óra) a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

A szavazókon névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.

 

                                                                Értesítő

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár - ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt az megsemmisült vagy elveszett -, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16:00 óráig benyújtott kérelmére Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda.

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16:00 óráig benyújtott kérelmére könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.

 

                                                             Szavazás

A választópolgár lakóhelyén vagy - ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített - bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Pusztaföldváron megválasztható képviselők száma: 6 fő. (Érvényesen szavazni legalább 1., legfeljebb 6 jelöltre lehet.) Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

Szavazás átjelentkezéssel:

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

  1. levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,
  2. személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókor névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell tartózkodási helyének címét.

 

                                                            Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

 

                                              A mozgóurna iránti kérelmet

  1. a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy

ac)  2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,

  1. az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani.

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell).

 

                               Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókor névjegyzékébe teszi át.

 

                                                               A jelöltállítás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bizottság - ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján - nyilvántartásba vett. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási Bizottság - ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján - nyilvántartásba vett. Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. A választási iroda az

Igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

                               Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását 183/2019. számú, 2019. július 30-án meghozott határozatában 2019. október 13. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján Pusztaföldvár településen a roma települési nemzetiségi önkormányzati választást tűzte ki. A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van mint a megválasztható képviselők száma. Az NVB határozata szerint Pusztaföldváron a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges - a roma nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő személy által adott - ajánlások száma 5, a megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben, aki ezáltal gyakorolhatja szavazójogát.

A nemzetiségi szavazókor (800. sz.) Pusztaföldváron: Községháza házasságkötő terem (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.)

 

                                                    A választási kampány

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. Nem folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-án

  1. a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
  2. a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.
  3. a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.

2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be.

                                                       Szavazókörök Pusztaföldváron

 

Szavazókor megnevezése sorszámmal

Szavazóhelyiség címe

1.

Konyha

Szabadság tér 1.

2.

Új falusi iskola

Dózsa György utca 25.

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókor
 

 

 

 

 

 

 

 

A választással kapcsolatos információk a wwnv.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.pusztafoldvar.hu portálon olvashatók.

 

A választással kapcsolatos tájékoztatást a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaföldvári Kirendeltségén (5919 Pusztaföldvár, Jókai utca 12.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

Csanádapácai Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Lipták Péter jegyző

Csanádapácai Helyi Választási Iroda Pusztaföldvári Kirendeltség elérhetőségére vonatkozó adatok:

címe: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

telefonszáma: 68/ 422-000

e-mail címe: ieuvzoi1fcsanadapaca.hu

fax száma: 68/422-047

Mobil szám: 20/77-11-904

Pusztaföldvár, 2019. augusztus 8.

Dr. Lipták Péter Helyi Választási Iroda Vezetője

Oldalak

Subscribe to Hírek